24 lip, 2024

Publikacje

14 mins read

Publikacje Katechetyki w KUL

Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej »
Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej
Red. P. T. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki
Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019 ss. 232.
[ISBN: 978-83-956633-2-1]

Współczesna medycyna nie jest obojętna teologii. Medycyna i teologia mają wspólny przedmiot poszukiwań, a jest nim człowiek. Medycyna spersonalizowana pozwala zindywidualizować leczenie, dopasowując je do konkretnej choroby u konkretnej osoby.

Celem publikacji jest próba opisania i wyjaśnienia najczęściej spotykanych chorób, z którymi mogą się zetknąć nauczyciele oraz katecheci podczas swojej pracy z dziećmi i młodzieżą. Znając objawy chorób, mogą w warunkach szkolnych dość szybko zastosować pomoc przedlekarską.

Wychowanie patriotyczne »
Wychowanie patriotyczne
Red. ks. Piotr T. Goliszek
Lublin 2018 ss. 391.
[ISBN 978-83-8101-239-3]

Patriotyzm w Polsce przeżywa w ostatnich latach swój narodowy renesans. Miłość ojczyzny, umiłowanie narodu polskiego, troska o honor oj¬czyzny i dobre imię rodaków, szacunek do takich wartości, jak: godność osoby ludzkiej, dobro wspólne, prawda, odpowiedzialność, język ojczysty, historia, tradycja, kultura i religia kształtują myślenie i działanie u zdecydowanej większości Polaków. Specyfiką i wyjątkowością polskiego patriotyzmu jest jego personalistyczny charakter.

Personalistyczny wymiar katechezy »
Personalistyczny wymiar katechezy
ks. Piotr Tomasz Goliszek
Lublin: Wydawnictwo KUL 2017² ss. 467.
[ISBN 978-83-8061-439-0]

Celem monografii jest ujęcie katechezy jako wydarzenia o głębokim znaczeniu dla osoby ludzkiej (por. DOK 97, 116; PDK 36). Stanowi próbę spojrzenia na kluczowy fenomen katechezy przez pryzmat osoby; próbę interpretacji w ramach personalizmu jako systemu oraz antropologii personalistycznej. Jest to poszukiwanie możliwości aplikowania personalizmu do katechezy i katechetyki, aby „przy koniecznej pomocy łaski Bożej powstali nowi ludzie i twórcy nowej ludzkości” (KDK 30).

XXV lat nauczania religii w polskiej szkole »
XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością. Red. M. Zając. Lublin 2015 ss. 336.

Ewaluacja w nauczaniu religii »
ks. Marian Zając

Lublin: Wyd. KUL 2013 ss. 290

Nowa ewangelizacja w nowej katechezie »
Red. P. Mąkosa. Rzeszów 2013 ss. 234

Catechetica Porta Fidei okładka
Catechetica Porta Fidei »
Red. A. Kiciński, P.T. Goliszek

Lublin: Natan 2012 ss. 244

Dialog Boga z człowiekiem »
Helena Słotwińska, ks. Władysław Głowa
Lublin: Wyd. KUL 2012 ss. 428

z rec. Biskupa prof. Ignacego Deca „Dialog Boga z człowiekiem w katechezie i homilii”, stanowi niewątpliwie dużą pomoc dla wszystkich, którzy nie chcą być tylko zwykłymi słuchaczami Bożego orędzia, ale…

Drogowskazy wychowania »
Red. S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz.

Lublin: Wyd. KUL 2012 ss. 406

Poznać, zrozumieć
Poznać, zrozumieć i… polublić gimnazjalistów »
Ks. Paweł Mąkosa.

„Poznać, zrozumieć i… polubić gimnazjalistów”. Lublin: Natan 2012 ss. 109.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Katechetyki KUL pt. „Poznać, zrozumieć i… polubić gimnazjalistów”. Praktyczny poradnik dla katechetów, wychowawców i rodziców dorastającej młodzieży. W przystępny sposób wyjaśniane są prawidłowości rozwoju młodego człowieka oraz sposoby komunikacji z gimnazjalistami.

Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną »
Red. A. Kiciński

Lublin: Natan 2011 ss. 196

Lekcje wychowawcze, korelacja nauki religii katolickiej z historią, biologią, językiem angielskim, WF, edukacją medialną, turystyką, wychowaniem do życia w rodzinie, filozofią

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 2011 »
Księga Jubileuszowa poświęcona s. prof. Halinie Wrońskiej CMW

Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011 ss. 446

Red. A. Kiciński

30 artykułów naukowych i 2 recenzje całego środowiska Katechetyków Polskich i Pastoralistów KUL wydanych z okazji 65 ur. s. prof. Haliny Wrońskiej CMW

Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną
Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną »
ks. Andrzej Kiciński

Lublin: Wyd. KUL 2011 ss. 472 (wyd II. poprawione)

Książka jest cennym źródłem informacji dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat najnowszych koncepcji dotyczących katechezy osób z upośledzeniem umysłowym.

Katecheza w szkole współczesnej
Katecheza w szkole współczesnej »
Red. M. Zając

Lublin: Polihymnia 2010 ss. 262.

Włączając się w nurt refleksji na katechezą, która od dwóch dekad realizuje swoje zadania na terenie szkoły Specjalizacja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowała ogólnopolskie sympozjum katechetyczne pt. „Katecheza w szkole współczesnej”. Jego końcowym akordem jest publikacja pt. Katecheza w szkole współczesnej.

Człowiek i Autyzm »
Red. J. Kocki, A. Kiciński

Lublin: Polihymnia 2010 ss. 172.

Książka jest dokumentacją konferencji Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska zorganizowanej przez Fundację ALPHA w Lublinie i Katedrę Katechetyki Szczegółowej KUL oraz Zakład Genetyki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Człowiek i Autyzm
Człowiek i Autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna »
Red. Andrzej Kiciński

Lublin: Gaudium 2010 ss. 126.

Książka jest dokumentacją konferencji Człowiek i Autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna zorganizowanej przez Fundację ALPHA w Lublinie i Katedrę Katechetyki Szczegółowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod patronatem honorowym P. Genowefy Tokarskiej Wojewody Lubelskiego i JE abpa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego.

Katecheza ewangelizacyjna
Katecheza ewangelizacyjna »
Poszukiwania koncepcji.

Red. P. Mąkosa

Lublin: Polihymnia 2010 ss. 331

Współczesnie konieczne staje się wypracowanie koncepcji katechezy ewangelizacyjnej a następnie wdrożenie jej w praktykę. Temu zagadnieniu poświęcone zostało sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki.

Katecheza a osoba
Katecheza a osoba »
Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie.

ks. Piotr Tomasz Goliszek, Lublin 2010 ss. 248

Zasada sformułowana przez Jana Pawła II w encyklice Redemptor hominis: „człowiek jest drogą Kościoła” implikuje również zasadę: „człowiek jest drogą katechezy”.

Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji
Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji »
Red. ks. Cz. Krakowiak, ks. W. Przygoda, ks. A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz

Lublin: Wyd. KUL 2010 ss. 192

Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy
Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy »
Red. P. Mąkosa

Lublin: Polihymnia 2009 ss. 282

Niniejsza publikacja stanowi próbę naukowej refleksji nad kryteriami ewaluacji stosowanych współcześnie podręczników do nauczania religii oraz nad założeniami tworzenia nowych pomocy katechetycznych. Trzon publikacji stanowią referaty wygłoszone w dniach 23-24 września 2008 r. w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie.

Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce
Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce »
Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

Ks. Paweł Mąkosa

Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 ss. 635

Zamierzeniem autora tej publikacji jest dogłębna analiza założeń dokumentów katechetyczych odnośnie do nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej młodzieży gimnazjalnej w Polsce.

Katecheza dzieci
Katecheza dzieci »
Red. ks. M. Zając

Lublin: Polihymnia 2009 ss. 284

Reagując na najnowsze trendy edukacyjne i konieczność wyznaczania nowych perspektyw dla religijnej edukacji dzieci Specjalizacja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjęła się w organizacji ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego pt. „Katecheza dzieci”. W celu utrwalenia na piśmie tego katechetycznego wydarzenia powstała publikacja pt. Katecheza dzieci.

50 lat teologii pastoralnej na KUL Jana Pawła II
50 lat teologii pastoralnej na KUL »
Red. ks. Cz. Krakowiak, ks. W. Przygoda, ks. A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz

Lublin: Wyd. KUL 2009 ss. 290

Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce
Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce »
Red. M. Zając

Lublin 2009 ss. 206

Publikacja pt. Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin 2009 ss. 206, związana jest z cyklicznym wydarzeniem w środowisku akademickim pod nazwą: Duszpasterskie Wykłady Akademickie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbyły się one w dniach 28-29 sierpnia 2008 roku.

Wychowawcza wartość wzorców osobowych »
Helena Słotwińska

Wychowawcza wartość wzorców osobowych. Studium katechetyczno-liturgiczne.

Lublin: Gaudium 2008 ss. 755

Obecność Biblii w katechezie »
Red. H. Słotwińska

Lublin: Gaudium 2008 ss. 278.

Błogosławieństwa osób w katechezie »
Helena Słotwińska

Błogosławieństwa osób w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału: Obrzędy błogosławiństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich

Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 ss. 520.

Katecheza osób szczególnej troski
Katecheza osób szczególnej troski »
Red. A. Kiciński

Kraków: WAM 2007 ss. 330.

Troska Kościoła o poprawną katechezę osób z różnymi niepełnosprawnościami przejawia się również w korygowaniu błędnych poglądów. Wyobrażenie, jaki tworzą sobie ludzie pełnosprawni o życiu z ograniczeniami, rzadko zgadza się z rzeczywistością i osobistym zrozumieniem tych osób

Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne
Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne »

s. Halina Wrońska CMW

Wydawnictwo KUL: Lublin 2007 ss. 516

Książka dotyczy problemu współzależności katechezy i grup parafialnych i szkolnych oraz wykorzystania bogatego, a dotychczas niedostatecznie docenianego potencjału formacyjnego i wychowawczego tych grup.

Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym 2007 r. »
Red. H. Słotwińska

Lublin: Gaudium 2007 ss. 346.

Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku
Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku »
Red. A. Kiciński

Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2007 ss. 445.

Niniejsza książka przybliża problemy tożsamości współczesnej katechetyki i katechezy. W jej skład weszły referaty wygłoszone na Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, które odbyło się w dniach 19-20 września 2006 roku w Częstochowie, w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów.

W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych 2006 r. »
Red. H. Słotwińska

Lublin: Wyd. KUL 2006 ss. 328.

Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy
Awans zawodowy nauczyciela religii. Poszczególne etapy »
Ks. Andrzej Kiciński

Warszawa: Wyd. Pastoralne Raabe 2006 (I wyd.) / 2008 (II wyd.) ss. 96 / 106

Spotkanie z Jezusem
Spotkanie z Jezusem – Begegnung mit Jesus »
Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej.

S. Budyń, A. Kiciński, M. Zając

Katowice 2006 ss. 80

Ze względu na burzliwą historię Polski i szereg innych uwarunkowań prawie połowa naszych rodaków mieszka poza Ojczyzną. Tysiące Polek i Polaków wyjechało i wciąż wyjeżdża z rodzinnego kraju w poszukiwaniu lepszego życia.

Spotkanie z Jezusem
Spotkanie z Jezusem »
Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców.

Z. Barciński, A. Kiciński, M. Zając

Katowice 2006 ss. 91

Podręcznik metodyczny zawiera scenariusze poszczególnych katechez, które z założenia mają mieć charakter aktywizujący, skłaniający dzieci do samodzielnych poszukiwań.

Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005
Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005 »
Ks. Marian Zając

Lublin: Wydawnictwo KUL 2006

Rozprawa habilitacyjna pt. Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005, koncentruje się ona wokół problematyki zadań, jakie stawiał Kościół przed katechezą maryjną oraz jej praktyczną realizacją w okresie jednego stulecia katechizacji w Polsce. Składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, zestawu bibliografii oraz streszczenia w języku niemieckim i angielskim.

Kształtowanie postaw religijnych na katechezie »
Helena Słotwińska

Lublin: KUL 2004 ss. 557

Wkład ks. prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej
Wkład ks. prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej »
Ks. Paweł Mąkosa

Lublin: Polihymnia 2004 ss. 265

Ksiądz profesor Mieczysław Majewski należy do najwybitniejszych polskich katechetyków XX wieku. Motywacją niniejszej publikacji jest chęć ukazania całokształtu naukowego i organizacyjnego dorobku ks. Majewskiego na tle jemu współczesnej sytuacji katechetycznej. Prezentacja taka pozwoliła na ukazanie miejsca i roli, jaką odegrał ks. M. Majewski w rozwoju polskiej katechetyki.

Kerygmat
Kerygmat dla nowej Europy »
Ks. Piotr Tomasz Goliszek. Kerygmat dla nowej Europy

Człowiek potrzebuje poznać prawdę o życiu w ogóle, prawdę o sobie samym i prawdę o panujących relacjach międzyludzkich. Prawdę tę objawił sam Bóg i ukazał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, Bogu i Człowieku zarazem. Od momentu rozpoczęcia się Wydarzenia Jezusa Chrystusa, czyli Wcielenia, publicznie proklamowana jest ta prawda jako Dobra Nowina o zbawieniu.

Miejsca katechezy. Rodzina – parafia – szkoła 2005 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin: Polihymnia 2005 ss. 395.

Środki audiowizualne w katechezie 2004 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin: Polihymnia 2004 ss. 254.

Katecheza młodzieży 2003 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2003 ss. 403.

Modlitwa w katechezie 2002 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2002 ss. 418.

Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii »
Red. H. Słotwińska, W. Głowa

Lublin-Przemyśl 2001 ss. 384

Ocena w katechezie 2001 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin 2001 ss. 399.

Jezus Chrystus centrum katechizacji 2000 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 2000 ss. 239.

Celebracje w katechezie 1999 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego 1999 ss. 238.

Dialog w katechezie 1998 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin: Mała Poligrafia w Tuchowie 1998 ss. 208.

Aktywizowanie katechizowanych 1997 r. »
Red. S. Kulpaczyński

Lublin 1997 ss. 286.