Wykładowcy

Wykładowcy – prace doktorskie

o. Bochm Antoni. Formacja katechetów we Włoszech na podstawie dokumentów Kościoła i literatury katechetycznej w latach 1984-2002. Lublin 2004.
ks. Buchta Roman. Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej. Lublin 2003.
ks. Budzyń Krzysztof. Stan katechizacji w Diecezji rzeszowskiej. Studium krytyczno-empiryczne na podstawie badań własnych wybranych grup katechetów. Lublin 2003.
ks. Chałupniak Radosław. Problem komunikacji interpersonalnej a skuteczność katechezy. Studium katechetyczno-pedagogiczne. Lublin 1997.
o. Chmielewski Mirosław CSsR. Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego CSsR 1930-2000. Lublin 2007.
ks. Chrost Sławomir. Doświadczenie egzystencjalne wymiarem współczesnej katechezy. Katechetyczne studium interdyscyplinarne. Lublin 1997.
ks. Czerkawski Jarosław. Formacja liturgiczna katechetów. Lublin 2005.
ks. Dąbek Jerzy. Badania teologiczne a katechetyczny przekaz wiary w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 2000.
ks. Doppke Jan. Struktury i środowiska katechetyczne w Polsce po II wojnie światowej. Lublin 1989.
ks. Drozd Roman. Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w Archidiecezji Wrocławskiej. Lublin 1979.
s. Dryl Grażyna.  Duchowa formacja katechetów. Lublin 2006.
ks. Dyrda Konrad. Modlitewna formacja katechetów. Lublin 2007.
ks. Firosz Adam. Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna. Lublin 1990.
o. Gołąbek Piotr. Modlitwa katechizowanej młodzieży uczestniczącej w rekolekcjach na Górze św. Anny. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych. Lublin 2003.
ks. Goraj Janusz SDB. Znajomość i akceptacja osoby Jezusa Chrystusa w wybranych grupach katechizowanych maturzystów środowiska lubelskiego. Studium teoretyczno-empiryczne. Lublin 2001.
ks. Kindracki Paweł. Katechizacja dzieci i młodzieży w Diecezji Siedleckiej w latach 1961-1990. Lublin 2007.
s. Klich Anna. Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Zasady i sposoby ich stosowania. Lublin 2004.
Kobiałka Małgorzata. Znajomość Jezusa Chrystusa u katechizowanych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych. Lublin 2004.
ks. Kochel Jan. Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria Kard. Martiniego. Lublin 1999.
ks. Korgul Marek. Katechizacja w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1992. Lublin 1993.
ks. Kostorz Jerzy. Zasada wierności Bogu i człowiekowi w katechezie integralnej. Katechetyczne studium interdyscyplinarne. Lublin 1998.
ks. Koterla Antoni. Model katechezy dzieci przedszkolnych. Lublin 1983.

ks. Kowalczyk Jarosław. Literatura piękna w polskiej katechezie. Studium katechetyczne w oparciu o wybrane serie podręczników do nauczania religii. Lublin 2011
ks. Kowalczyk Marek. Inkulturacja katechetyczna po Soborze Watykańskim II w badaniach teologicznych języka francuskiego. Lublin 1997.

ks. Krzos Bartłomiej. Katecheza antropologiczna w świetle nauczania Benedykta XVI. Studium katechetyczne. Lublin 2015.
ks. Kujawin Wojciech. Pedagogiczny wymiar katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1997.
ks. Lelito Tomasz. Recepcja soborowej nauki o Kościele w wybranych podręcznikach do nauczania religii w Polsce w latach 2001-2010. Studium katechetyczne. Lublin 2010.
ks. Łabendowicz Stanisław. Formacja katechetów w świetle posoborowych dokumentów i literatury katechetycznej. Lublin 1993.
ks. Łuczak Henryk. Katecheza młodzieży w Polsce w świetle programu z roku 1971. Lublin 1986.
ks. Mąkosa Paweł. Wkład ks. prof. Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej. Lublin 2001.
ks. Michalski Jarosław. Polska katecheza parafialna po Soborze Watykańskim II. Studium pastoralno-katechetyczne. Lublin 1994.
ks. Misiaszek Kazimierz. Wartości pastoralno-katechetyczne systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, a aktualne potrzeby duszpasterstwa Kościoła w Polsce. Lublin 1986.
Miśkowiec Ewa. Ocena w katechezie w opinii katechetów i katechizowanych. Lublin 2002.
Młyńska Elżbieta. Miejsce i rola świeckich w katechezie wspólnotowo-parafialnej na przykładzie katechezy polskiej i niemieckiej. Lublin 1988.

Muskus Damian Andrzej OFM. Szkoła środowiskiem katechetycznym.Katechetyczne studium interdyscyplinarne. Lublin 1998
ks. Napieralski Maciej. Teologia katechezy w pismach J. Colomba. Lublin 1992.
ks. Niparko Romuald. Katecheza dorosłych w świetle nauki Soboru Watykańskiego II i współczesnej literatury katechetycznej. Lublin 1977.
ks. Nosek Tadeusz. Pastoralno-katechetyczna troska Kościoła o młodzież w świetle polskich dokumentów synodalnych po Soborze Watykańskim II. Lublin 1995.
Osewska Elżbieta. Współczesna katecheza rodzinna. Studium pastoralno-katechetyczne. Lublin 1993.
ks. Paluszkiewicz Marek. Katechizacja szkolna w Diecezji Siedleckiej w latach 1990-2005. Studium katechetyczne na podstawie badań wybranych grup katechetów. Lublin 2007.
ks. Panuś Tadeusz. Katecheza dorosłych w świetle Synodu Krakowskiego. Lublin 1992.
ks. Piekielnik Stanisław. Znajomość i rozumienie wyrażeń biblijnych u katechizowanych maturzystów z wybranych liceów ogólnokształcących w Radomiu. Lublin 2009.
Pilarek Ewa. Wspólnotowość środowiska szkolnego problemem katechetycznym. Lublin 2003.
ks. Podolski Adam Ludwik. Problematyka katechetyczna w Polsce na przełomie XIX i XX wieku (1897-1910) zawarta w „Dwutygodniku Katechetycznym i Duszpasterskim”. Lublin 2000.
ks. Podpora Ryszard. Katecheza młodzieży w świetle przemówień papieskich podczas pielgrzymek zagranicznych. Lublin 1992.
ks. Puchalski Grzegorz. Ewangelizacja i katecheza a nowa ewangelizacja w nauczaniu apostolskim Jana Pawła II. Lublin 2001.
ks. Rzeszowski Wojciech. Odnowa katechezy w świetle encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”. Lublin 1999.
ks. Sarek Robert. Katecheza dorosłych w posłudze pastoralnej Ks. Bpa Wilhelma Pluty. Studium pastoralno-katechetyczne. Lublin 1997.
ks. Skoczylas Kazimierz. Akceptacja wartości religijno-moralnych katechizowanej młodzieży w środowisku szkolnym. Lublin 1994.
Słotwińska Helena. Katechizacja w szkole w opinii katechizowanych ósmoklasistów i maturzystów. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań przeprowadzonych w Leżajsku. Lublin 1998.
ks. Sobierajski Paweł Aleksander. Problem języka katechetycznego. Katechetyczne studium interdyscyplinarne. Lublin 2000.
Stach-Hejosz Magdalena. Poglądy katechizowanych maturzystów na małżeństwo. Lublin 1996.
ks. Sroczyński Piotr. Teoretyczny i praktyczny wymiar kartografii w katechezie. Katechetyczne studium interdyscyplinarne. Lublin 2000.
ks. Szczepaniak Jan. Starania Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce latach 1918-1927 o nauczanie i wychowanie religijne w szkole. Lublin 1997.
ks. Szewczyk Robert. Tożsamość katechety w świetle dokumentów Kościoła w latach 1965-1991.
s. Szweda Krystyna. Podstawy katechetów wobec katechezy. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych katechetów w Ośrodku Katechetycznym w Bydgoszczy. Lublin 2002.
s. Wrońska Halina. Katecheza w świetle dokumentów Zgromadzenia CMW po Soborze Watykańskim II. Lublin 1986.

Wawrzynów Kazimiera J. OSU. Biblia w nauczaniu szkolnym. Koncepcja katechezy biblijnej według A. Hoefera. Lublin 1993.

ks. Zając Marian. Katecheza w diecezji tarnowskiej w okresie posługi biskupiej J. Ablewicza. Studium pastoralno-katechetyczne. Lublin 1996.
ks. Zasępa Tadeusz. Gabriel Moran jako katechetyk. Lublin 1981.
Zellma Anna. Konflikty młodzieżowe i próby ich rozwiązywania na katechezie. Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie własnych badań wybranych grup maturzystów. Lublin 1997.
ks. Zimny Jan. Duszpasterstwo katechetyczne w szkole średniej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym. Lublin 1991.