Spotkanie z Jezusem - Begegnung mit Jesus

  • Spotkanie z Jezusem
    Spotkanie z Jezusem

Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej.

 

S. Budyń, A. Kiciński, M. Zając

Katowice 2006 ss. 80

 

Ze względu na burzliwą historię Polski i szereg innych uwarunkowań prawie połowa naszych rodaków mieszka poza Ojczyzną. Tysiące Polek i Polaków wyjechało i wciąż wyjeżdża z rodzinnego kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Szacuje się, że w ostatnich latach, a szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj opuściło ok. 800 tysięcy ludzi, a niektóre źródła mówią nawet o dwóch milionach. Te rzesze naszych rodaków pracujących za granicą potrzebują również troski duszpasterskiej.

 

Bardzo wskazane jest, aby tę pracę duszpasterską prowadzili polscy księża, o czym zresztą przypomniał papież Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Polski.

 

Obecność polskich księży wśród Polonii rozproszonej w wielu krajach Europy i świata jest ważna z kilku powodów. Można wskazać na barierę językową utrudniającą udział w życiu religijnym szczególnie w pierwszych latach pobytu za granicą. Niezwykle ważne jest jednak także kultywowanie polskich tradycji religijnych i form pobożności wśród Polaków mieszkających na obczyźnie. Od wielu już lat taką rolę pełnią Polskie Misje Katolickie obecne w wielu krajach i aktualnie w większości przeżywające rozkwit ze względu na coraz większą liczbę polskich imigrantów. Środowiska te podejmują również regularną katechezę dzieci i młodzieży z polskich rodzin, kładąc szczególny nacisk na przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Częstym problemem staje się jednak brak jakichkolwiek pomocy do tego rodzaju katechezy a miejscowi katecheci, w większości wolontariusze, skazani zostają wyłącznie na własne poszukiwania i inwencję. W niektórych krajach podjęto próbę sprowadzenia materiałów katechetycznych z Polski, a ostatnio jeden z polskich podręczników został przetłumaczony na język angielski. Na pewno są to cenne inicjatywy. Ideałem byłoby jednak stworzenie pomocy katechetycznych bezpośrednio dla środowiska przeznaczenia. Na pewno różne są uwarunkowania katechezy w Polsce i w innych krajach, ale również pomiędzy poszczególnymi krajami różnice są znaczne.

 

Z tego względu niezwykle cieszy wydany niedawno przez Polską Misję Katolicką w Niemczech polsko-niemiecki katechizm do I Komunii świętej. Pomoc ta składa się z dwujęzycznego podręcznika dla ucznia oraz podręcznika metodycznego dla katechetów i rodziców napisanego w języku polskim.

 

Katechizm powstał z inspiracji i przy udziale rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisława Budynia. Jest dziełem katechetyków z KUL-u ks. Andrzeja Kicińskiego i ks. Mariana Zająca. Podręcznik metodyczny powstał przy współpracy także znanego z działalności stowarzyszenia KLANZA i z wielu innych publikacji (m.in. Vademecum katechety. Metody aktywizujące) p. Zbigniewa Barcińskiego. Na uwagę zasługuje fakt, iż podręczniki te stanowią owoc wspólnych poszukiwań wspomnianych katechetyków z duszpasterzami i katechetami z polskich misji katolickich w Niemczech. Wspólne spotkania odbywały się wielokrotnie w ośrodku „Concordia” w Herdorf-Dermbach. Powstałe pomoce stanowiąc więc bezpośrednią odpowiedź na potrzeby praktyków i uwzględniają różnorodne uwarunkowania środowiska polonijnego w Niemczech.

 

Podręcznik dla dziecka składa się z 33 jednostek katechetycznych i podzielony jest na trzy działy oznaczone odrębnymi kolorami:

 

  • Jezus czyni mnie swoim dzieckiem - przypomnienie o godności człowieka stworzonego przez Boga i dziecka Bożego dzięki sakramentowi chrztu św.;
  • Jezus wskazuje mi drogę zbawienia – omówienie Dekalogu;
  • Jezus mnie uświęca – bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentów pojednania i pokuty oraz Eucharystii.

 

Wśród zaproponowanych jednostek uwzględnione zostały tematy związane z rokiem liturgicznym. Tematy poszczególnych katechez sformułowane są w formie zaproszenia do poznawania kolejnych zagadnień: „Chodź opowiem ci, ....”. Struktura każdej jednostki jest bardzo przejrzysta i obejmuje cztery części oznaczone wyraźnymi ikonami, z których dwie przedstawiają postać Maryi, będącej niejako przewodniczką po każdym temacie. Część pierwsza każdej jednostki przedstawia zasadniczą treść katechezy w formie krótkiej myśli zapowiadającej temat i ilustrującego go rysunku, część druga prezentuje najistotniejsze informacje dotyczące katechezy, część trzecia zawiera zadanie w różnych formach do wykonania przez dzieci, część czwarta natomiast przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców i prezentuje fragmenty z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, które stanowią syntezę treści danej jednostki. Ze względu na swoją strukturę i miejsce przeznaczone na wykonanie przez dzieci zadania podręcznik pełni też funkcję zeszytu ćwiczeń.