Personalistyczny wymiar katechezy

SPIS TREŚCI

Contents
Wykaz skrótów
Wstęp

Część I
PERSONALISTYCZNE PODSTAWY KATECHEZY
Praeparatio

Rozdział  I
Rozumienie personalizmu
1. Terminologia i kategorie
2. Antropologia personalistyczna
3. Personalizm jako system

Rozdział  II
Personalizm polski
1. Personalizm integralny
2. Personalizm fenomenologiczny
3. Personalizm uniwersalistyczny

Rozdział  III
Funkcjonowanie personalizmu
1. Poznanie zmysłowe
2. Poznanie umysłowe
3. Hermeneutyka personalistyczna

Część II
PERSONALISTYCZNE UJĘCIE KATECHEZY
Aplicatio

Rozdział  IV
Personalistyczne nauczanie w katechezie
1. Przekaz orędzia zbawczego
2. Przekaz doktryny chrześcijańskiej
3. Przekaz rzeczywistości chrześcijańskiej

Rozdział  V
Personalistyczne wychowanie w katechezie
1. Wychowanie w wierze
2. Wychowanie do życia chrześcijańskiego
3. Wychowanie moralne

Rozdział  VI
Personalistyczne wtajemniczenie w katechezie
1. Wprowadzenie w życie Kościoła
2. Wprowadzenie w liturgię i w sakramenty
3. Wprowadzenie w misterium osobowe

Zakończenie
Summary
Bibliografia