Nowość. Monografia o roli katechizmów katolickich

"Współczesny przekaz wiary dokonuje się w kulturze medialnej, którą określa się także jako kulturę cyfrową. Jedną z jej głównych cech jest wizualność. Miejscem spotkania współczesnej kultury wizualnej i formacji katechetycznej jest starożytna droga przekazu wiary via pulchritudinis. Papież Franciszek postuluje, aby formacja do drogi piękna została włączona w przekazywanie wiary" (EG 165). Natomiast Benedykt XVI w tym kontekście przypomina biblijną prawdę, iż wiara rodzi się nie tylko ex auditu, ale także ex visu. Jak zauważa papież, "słuchanie słowa Bożego łączy się z pragnieniem oglądania oblicza Boga. W ten sposób stał się możliwy dialog z kulturą helleńską, dialog należący do istoty Pisma Świętego" (LF 29). Autorzy katechizmów na przestrzeni dziejów wykazywali zróżnicowany poziomem wrażliwości na drogę wiary ex visu. Jednakże jest wiele dowodów na to, iż ta katechetyczna troska o polisensoryczny przekaz wiary znajduje sobie właściwe miejsce. Dowodzi tego Autor publikacji, gdy całościowo prezentuje rolę i znaczenie obrazów w katechezie, które są zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego (rozdział drugi), w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (rozdział trzeci) oraz gdy czyni naukową refleksję  nad wskroś medialnym Katechizmem Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat (rozdział czwarty). Treści te doskonale wpisują się we współczesną refleksję teologii mediów, teologii wizualnej oraz namysłu pastoralno-teologicznego nad współczesną kulturą medialną. Tym samym trudno nie przypomnieć postulatu, zawartego w ostatnim Dyrektorium o Katechizacji o potrzebie edukacji medialnej, a także edukacji wizualnej współczesnych ewangelizatorów, w tym katechetów i nauczycieli religii (por. DK 368).

o. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR (z przedmowy)
do nabycia w Wydawnictwie Scriptum

Spis treści
Przedmowa Droga piękna i symfonii wiary
WSTĘP
Rozdział I HISTORIA WYBRANYCH KATECHIZMÓW KATOLICKICH
1. Powstanie i rozwój katechizmów katolickich
1.1. Motywy powstawania katechizmów katolickich
1.2. Rodzaje katechizmów katolickich
1.3. Funkcje katechizmów katolickich
2. Rozwój katechizmów katolickich po Soborze Trydenckim
2.1. Norma wiary – Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos (1566)
2.2. Katechizmy Piotra Kanizego narzędziem obrony wiary katolickiej (1555, 1556, 1558)
2.3. Katechizmy dogmatyczno-apologetyczne Roberta Bellarmina (1597, 1598)
2.4. Tradycja wschodnia w zachodniej formie – Katechizm grekokatolicki św. Jozafata Kuncewicza (ok. 1618)
2.5. Katechizmy narodowe (Catéchisme à l’usage des Eglises de l’Empire français 1806)
3. Rozwój katechizmów katolickich w XX wieku
3.1. Proces ujednolicania katechizmu – Katechizmy Piusa X (1905, 1912)
3.2. Katechizm holenderski (1966)


Rozdział II „SYMFONIA WIARY” – KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (1992)
1. Geneza i tożsamość KKK – „Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła”
2. Struktura KKK
3. Kara śmierci jest niedopuszczalna – rewizja KKK nr 2267
4. Obrazy w KKK – powrót na via pulchritudinis

Rozdział III DIALOG UCZNIA Z MISTRZEM – KOMPENDIUM KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (2005)
1. Cel Kompendium KKK
2. Dialogiczny charakter Kompendium KKK
3. Błędy w tłumaczeniu Kompendium KKK
4. Kompendium KKK w cywilizacji obrazu

Rozdział IV „OD PROJEKTU KSIĄŻKOWEGO PO MEDIALNY” YOUCAT – KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DLA MŁODYCH (2011)
1. Geneza powstania Youcat
2. Cel Youcat według Benedykta XVI
3. Struktura Youcat
4. Problemy nie tylko z tłumaczeniem Youcat
5. Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

 

do nabycia w Wydawnictwie Scriptum