Ks. prof. dr hab. Mieczysław Majewski

Ks. prof. Mieczysław Majewski SDB, ur. 9 I 1928 w Olszewce k/Przasnysza, zm. 24 VI 1999 pod Garwolinem (w wypadku samochodowym), katechetyk, twórca koncepcji katechezy integralnej, wychowawca wielu katechetów i katechetyków.

 

I. Życie - Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Marszałkach k/Ostrzeszowa. Małą maturę zdał eksternistycznie w Siemianowicach Śl. W latach 1948/49 zdobywał podstawową formację zakonną w nowicjacie salezjańskim w Kopcu k/Częstochowy. Dużą maturę uzyskał po złożeniu w roku 1950 eksternistycznego egzaminu dojrzałości w Lublinie w gimnazjum J. Zamojskiego. W rok później rozpoczął studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukończone uzyskaniem magisterium na podstawie pracy pt. Socjologia zabawy dziecka przedszkolnego pisanej pod kierunkiem prof. dra Stefana Kunowskiego. Studia filozoficzne odbywał w Salezjańskim Instytucie Filozoficznym w Krakowie, a studia teologiczne w Salezjańskim Instytucie Teologicznym w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa A. Pawłowskiego 18 maja 1958 r. w Salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie nad Wartą. W pierwszych latach po otrzymaniu święceń kapłańskich ksiądz prof. M. Majewski w dużym stopniu angażował się w pracę misyjno-rekolekcyjną i duszpasterską. Następnie prowadził wykłady i ćwiczenia z psychologii wychowawczej, pedagogiki, dydaktyki i katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu i Krakowie. W latach 1958-1963 był kierownikiem studiów w tym seminarium, a w latach 1970-1980 przewodniczącym Salezjańskiej Komisji Katechetycznej Prowincji św. Jacka z siedzibą w Krakowie. W roku 1964 na Wydziale Filozofii KUL ksiądz Majewski obronił pracę doktorską pt. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy systemu prewencyjnego św. Jana Bosko napisaną pod kierunkiem prof. dra Stefana Kunowski¬ego. W roku 1969 decyzją rektora ks. prof. dra W. Granata został zaangażowany do pracy dydaktycznej i naukowej w KUL. Na podstawie uchwały Rady Wydziału Teologicznego z 19 stycznia 1970 r. ksiądz Majewski uzyskał od 1 lutego tego roku stanowisko starszego asystenta z pełnym wymiarem godzin wykładów i ćwiczeń, a od 1 października 1972 r. został adiunktem przy Katedrze Katechetyki. 21 maja 1973 r. odbyło się jego kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy zatytułowanej Antropologiczna koncepcja katechezy. Od 1975 r. zajmował stanowisko docenta w Katedrze Katechetyki KUL. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1980 a tytuł profesora zwyczajnego w 1986 r. Ksiądz prof. M. Majewski prowadził pracę dydaktyczną w KUL od roku akademickiego 1969/70 do chwili śmieci w czerwcu 1999 r. W latach 1975–1998 był kierownikiem Katedry Katechetyki, która w roku 1991 przyjęła nazwę Katedry Katechetyki Integralnej. W latach 1975-1996 był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. W roku 1977 uczestniczył jako ekspert delegacji polskiej na Synod Biskupów w Rzymie. W latach 1979/82 pełnił funkcję kierownika Instytutu Teologii Pastoralnej KUL, a w roku akademickim 1980/81 funkcję prodziekana Wydziału Teologii KUL. W latach 1981-1989 należał jako członek do Europejskiej Ekipy Katechetycznej. Od roku 1989 przez cztery kolejne lata był członkiem Komisji KUL do Kontaktów z Zagranicą a w latach 1992-1994 członkiem Senackiej Komisji KUL do spraw nauki. Zasługi księdza prof. M. Majewskiego dla katechetyki polskiej skupiają się głównie na dwóch płaszczyznach: naukowej formacji katechetów oraz poszukiwania kształtu współczesnej katechezy.

 

II. Naukowa formacja katechetów – Ksiądz prof. M. Majewski zajmował się płaszczyzną metodologiczną katechetyki poprzez poszerzenie refleksji nad jej naukowością oraz pionierskie podjęcie próby ustalenia metodologii pracy naukowej z tej dziedziny wiedzy. Ponadto imponujący jest wkład księdza prof. M. Majewskiego w promocję prac naukowych z katechetyki. Pod jego kierunkiem przygotowano i obroniono 210 prac magisterskich i 61 rozpraw doktorskich. Wkład księdza prof. M. Majewskiego w formację katechetów przejawiał się także w organizowaniu sesji i sympozjów naukowych służących permanentnemu podnoszeniu kwalifikacji. Pod kierunkiem księdza prof. M. Majewskiego zorganizowane zostało w latach 1976-1995 jedenaście dwudniowych ogólnopolskich sympozjów katechetycznych oraz sesje naukowe i cykle wykładów. Wielkie znaczenie w formacji katechetów odegrały również organizowane przez niego sympozja studentów katechetyki KUL i ATK. Sympozja poruszały najbardziej aktualne problemy polskiej katechezy a posiadając nachylenie praktyczne wpływały znacząco na kształt katechizacji.

 

III. Poszukiwanie kształtu katechezy - Dokonywało się na płaszczyźnie następujących zagadnień tematycznych: katechetyczne zastosowanie systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, antropologiczna koncepcja katechezy, koncepcja katechezy integralnej, teologia katechezy oraz w aspekcie praktycznym opublikowanie materiałów do katechizacji młodzieży. Poglądy księdza prof. M. Majewskiego dotyczące koncepcji katechetycznych wykazują wyraźną ewolucję. Punktem wyjścia była katecheza oratoryjna św. Jana Bosko. Jej główne założenia tj. pozytywne i prewencyjne podejście do wychowanka, tworzenie rodzinnej atmosfery poprzez współpracę oraz braterstwo katechetów i katechizowanych czy dowartościowanie w procesie katechetycznym doświadczenia osobistego i społecznego wychowanka legły u podstaw całej katechetycznej posługi księdza prof. M. Majewskiego. Kolejnym etapem rozwoju jego myśli naukowej była antropologiczna koncepcja katechezy, której istotę upatrywał w interpretacji egzystencji ludzkiej w świetle Objawienia. Ksiądz prof. M. Majewski jako pierwszy w Polsce dokonał pogłębionej analizy tej koncepcji, krytycznie ją ocenił i wysunął pod jej adresem szereg postulatów. Szczegółowa analiza współczesnych katechetycznych dokumentów Kościoła, polskie doświadczenie duszpasterskie oraz doświadczenia płynące z realizacji poprzednich kierunków katechetycznych doprowadziły księdza prof. M. Majewskiego do wypracowania koncepcji katechezy integralnej z wewnętrzną zasadą wierności Bogu i człowiekowi. Cel katechezy integralnej dostrzegał on w dojrzałej postawie wiary, istotę w odkrywaniu i rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych, za jej podmiot uznawał cały Kościół jako lud Boży, a treść zawierać miała problemy życia ludzkiego interpretowane w duchu Ewangelii. Wkład księdza prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej dokonał się także poprzez pionierskie podjęcie badań nad teologią katechezy. Określił on wzajemne relacje katechezy i teologii, zaprezentował teologiczną interpretację katechezy oraz ukazał zarys teologii katechetycznej. Zwieńczeniem wieloletnich poszukiwań księdza prof. M. Majewskiego odnośnie do koncepcji katechezy są materiały praktyczne dla katechizacji w szkołach zawodowych i średnich. Spuścizna literacka księdza prof. M. Majewskiego obejmuje 16 indywidualnych pozycji książkowych i ponad 100 artykułów naukowych. Do najważniejszych pozycji należą: Antropologiczna koncepcja katechezy (Lublin 1974), Elementy metodyki pedagogiczno – katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko (Kraków 1975), Propozycja katechezy integralnej (Łódź 1978), Fundamentalne problemy katechetyki (Lublin 1981), Katecheza wierna Bogu i człowiekowi (Kraków 1986), Zagadnienia metodologiczne katechetyki (Kraków 1988), Teologia katechezy (Wrocław 1989), Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej (Kraków 1995), Spotkania katechezy z teologią (Kraków 1995), Tożsamość katechezy integralnej (Kraków 1995), Aktualne wyzwania katechetyczne (Kraków 1997), Metodologia katechetyki w teorii i praktyce (Kraków 1998).

oprac. ks. Paweł Mąkosa

Bibliografia:
Archiwum Akt Personalnych KUL - Teczka ks. Mieczysława Majewskiego; Archiwum Inspektorii Salezjańskiej w Krakowie; Kronika Zakładu Katechetyki KUL (w posiadaniu ks. S. Kulpaczyńskiego – Lublin); H. Wrońska. Życie i działalność naukowa profesora Ksiądz prof. M. Majewski Majewskiego SDB. RT 45:1998 z. 6 s. 7-18; P. Mąkosa. Wkład księdza profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej. Lublin 2004.

 

 

Twórczość ks. Mieczysława Majewskiego

Majewski M.  Autorytet w systemach wychowania. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1990 s. 179-197.

Majewski M.  Nauczanie w procesie katechetycznym. Skrypt dla studentów. Lublin 1995.

Majewski M. Aksjologia w wychowaniu. EK T. 1. Lublin 1973 kol. 260-261.

Majewski M. Antropologiczna koncepcja katechezy. Lublin 1974.

Majewski M. Co z permanentną formacją katechetów? Kat 22:1978 nr 2 s. 58-61; Kat 22:1978 nr 3 s. 106-109.

Majewski M. Czy można nauczyć wiary? Kat 12:1968 nr 2 s. 74-77.

Majewski M. Dialogiczne ukierunkowanie katechezy w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji. Zarys problematyki (mps AISK).

Majewski M. Die Ausbildung von Katecheten in Polen. W: Christliche Erziehung in Europa. Bd 5. München 1977 s. 125-136.

Majewski M. Die Identität der Katechese unter sich verankernden sozialkulturellen Bedingungen in Polen. W: Basiskurse im Christsein. Red. H. F. Angel. U. Hemel. Frankfurt am Main 1992 s. 406-416.

Majewski M. Droga do katechezy synodalnej. Kat 22:1978 nr 2 s. 49-52.

Majewski M. Dyskusja nad istotą i wymiarami katechezy w Europie Zachodniej. RTK 23:1976 z. 6 s. 29-47.

Majewski M. Egzystencjalna koncepcja człowieka a katecheza antropologiczna. Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL za rok 1972. 1974 nr 21 s. 122-123.

Majewski M. Elementy metodyki pedagogiczno – katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. Kraków 1975.

Majewski M. Formacja religijna młodzieży i jej miejsce w Kościele. W: Ewangelizacja. Red. J. Krucina. Wrocław 1980 s. 245-258.

Majewski M. Fundamentalne problemy katechetyki. Lublin 1981.

Majewski M. Geneza i problematyka „Catechesi tradendae. „Nostra” 35:1980 nr 194 s. 3-12.

Majewski M. Geneza i problematyka „Catechesi tradendae”. W: O katechezie w naszych czasach. Red. M. Majewski. Kraków 1980 s. 3-12.

Majewski M. Idee pedagogiczne św. Jana Bosko w świetle soborowej „Deklaracji o Wychowaniu Chrześcijańskim”. W: W kierunku prawdy. Red. B. Bejze. Warszawa 1976 s. 530-546.

Majewski M. Idee przewodnie katechezy dorosłych. RTK 24:1977 z. 4 s. 153-168.

Majewski M. Indywidualizacja w katechezie. EK T. 7 Lublin 1997 kol. 176.

Majewski M. Integralna katecheza. EK. T. 7. Lublin 1997 kol. 335.

Majewski M. Interpretacja egzystencji ludzkiej w świetle Objawienia. Istota katechezy antropologicznej. RTK 21:1974 z. 6 s. 81-97.

Majewski M. Jaka katecheza młodzieży? „Seminare” 8:1986 s. 141-151.

Majewski M. Katechetyczna myśl Kościoła w świetle „Instrumentum Laboris”. „Seminare” 3:1978 s. 61-86.

Majewski M. Katechetyka. (Hasło przygotowane dla Encyklopedii Katolickiej KUL - mps w posiadaniu ks. S. Kulpaczyńskiego).

Majewski M. Katecheza – Dziecko. EK T. 4. kol. 551-554.

Majewski M. Katecheza a doświadczenie człowieka. RTK 25:1978 z. 6 s. 64-67.

Majewski M. Katecheza a doświadczenie religijne i świadectwo wiary. Skrypt dla studentów. Lublin 1994.

Majewski M. Katecheza a ewangelizacja i nowa ewangelizacja. Skrypt dla studentów. Lublin 1997.

Majewski M. Katecheza integralna w szkole. Kat 25:1992 nr 2 s. 71-72.

Majewski M. Katecheza integralna. W: Encyklopedia Katolicka. T. VII kol. 335.

Majewski M. Katecheza jako wychowanie religijne. W: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (1 stycznia 1969 – 31 grudnia 1969). Lublin 1970 nr 18 s. 170-174.

Majewski M. Katecheza młodzieży okresu dojrzewania. AK 70:1978 nr 419 s. 422-432.

Majewski M. Katecheza młodzieży w świetle Synodu Biskupów. „Nostra” 34:1979 nr 180 s. 8-10.

Majewski M. Katecheza permanentna. Kraków 1989.

Majewski M. Katecheza problemem interdyscyplinarnym (mps AISK).

Majewski M. Katecheza w kręgu doświadczenia pastoralno-pedagogicznego. „Communio” 3:1983 nr 1 s. 81-89.

Majewski M. Katecheza w posoborowych dokumentach Kościoła. RTK 24:1977 z. 6 s. 43-56.

Majewski M. Katecheza w świecie współczesnym. Kat 17:1973 nr 4 s. 165-166.

Majewski M. Katecheza wierna Bogu i człowiekowi. Kraków 1986.

Majewski M. Katecheza wspólnoty, we wspólnocie i dla wspólnoty. RTK 28:1981 z. 6 s.105-115.

Majewski M. Katedra Katechetyki. W: Organizacja i działalność naukowo dydaktyczna Instytutu Teologii Pastoralnej KUL w latach 1958-1983. RTK 32:1985 z. 6 s. 142-151.

Majewski M. Kłopoty wieku podeszłego. „Gość Niedzielny” 35:1966 nr 29 s. 2.

Majewski M. Koncepcja katechezy w ujęciu ks. dra hab. Franciszka Blachnickiego. W: Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Red. R. Rak. B.m.w. 1988 s. 20-30.

Majewski M. Koncepcje uczenia religii. W: Katechizacja w szkole. Red. M. Majewski. Lublin 1992 s. 83-91

Majewski M. Korespondencja związana z pracą dydaktyczną i naukową w Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w latach 1970-1998. RT 46:1999 z. 6 s. 69-94.

Majewski M. Ks. Jan Bosko i jego katecheza życia. Kat 10:1966 nr 2 s. 72-76.

Majewski M. Kształtowanie kompetencji katechetów. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1990 s. 77-92.

Majewski M. Lekcja religii a katecheza. W: Katechizacja w szkole. Red. M. Majewski. Lublin 1992 s. 57-66.

Majewski M. L'inspiration, le caractere et la rennovation de la catechese polonaise. W: The Common Christian Roots of European Nations. Cz. 2. Florence 1982 s. 303-305.

Majewski M. Metoda prewencyjna w wychowaniu chrześcijańskim. Kat 12:1968 nr 3 s. 97-102.

Majewski M. Metodologia katechetyki w teorii i praktyce. Kraków 1998.

Majewski M. Moda czy potrzeba. „Gość Niedzielny” 55:1978 nr 33 s. 7.

Majewski M. Moralny wymiar katechezy. „Seminare” 2:1977 s. 121-135.

Majewski M. Na miarę dorosłych. „Gość Niedzielny” 55:1978nr 35 s. 7;

Majewski M. Niektóre czynniki rozwoju katechezy młodzieży, zwłaszcza pracującej. „Seminare” 1:1975 s. 89-103.

Majewski M. O jedność pokoleń. „Gość Niedzielny” 35:1966 nr 37 s. 1.

Majewski M. O katechezie w ogromnym skrócie. „Sprawy rodziny” 1:1985 nr 4 s. 30-41.

Majewski M. Ocena dorobku naukowego i pracy społecznej ks. prof. dra hab. R. Murawskiego (mps – zbiory ks. S. Kulpaczyńskiego).

Majewski M. Odnowa katechetyczna w Italii. Kat 15:1971 nr 2 s. 67-69

Majewski M. Odrodzenie duchowe młodzieży polskiej. „Nostra” 41:1986 nr 265 s. 17-24.

Majewski M. Opinia o pracy doktorskiej ks. mgr T. Śmiecha (mps – zbiory ks. S. Kulpaczyńskiego).

Majewski M. Opinia o pracy doktorskiej ks. mgr W. Janigi (mps – zbiory ks. S. Kulpaczyńskiego).

Majewski M. Osobowość duszpasterska św. Jana Bosko. HD 35:1966 nr 1 s. 13-16.

Majewski M. Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków 1995.

Majewski M. Personalne ukierunkowanie wychowania seminaryjnego. RTK 19:1972 z. 6 s. 63-74.

Majewski M. Po Synodzie Biskupów. „Gość Niedzielny” 54:1977 nr 50 s. 1.7.

Majewski M. Polonia. W: Dizionario di Catechetica. Red. J. Gevaert. Torino 1987 s. 499.

Majewski M. Polska katecheza powojenna w poszukiwaniu swego miejsca. Lublin 1983 (mps KUL).

Majewski M. Problematyka do katechizacji młodzieży liceów-techników i zasadniczych szkół zawodowych. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 44:1991 nr 4 s. 597-604.

Majewski M. Problematyka do katechizacji młodzieży liceów-techników i zasadniczych szkół zawodowych. „Wiadomości Diecezjalne” (Katowickie) 59:1991 nr 6 s. 205-217.

Majewski M. Problematyka katechetyczna V sesji Synodu Biskupów w Rzymie. AK 70:1978 nr 417 s. 36-47.

Majewski M. Propozycja katechezy integralnej. Łódź 1978.

Majewski M. Przegląd problematyki pedeutologicznej. W: Postawy katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1996 s. 16-29.

Majewski M. Przekaz wiary nowemu pokoleniu. „Colloqium Salutis” 23-24:1991-1992 s. 229-240.

Majewski M. Przemiany autorytetu. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1990 s. 155-197.

Majewski M. Psychologiczno – pedagogiczne podstawy systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. Lublin 1964 (mps KUL).

Majewski M. Refleksje o pokucie wypływające z podstaw katechezy antropologicznej. W: Chrześcijańska pokuta. (bez redaktora). Kraków 1973 s. 42-50.

Majewski M. Refleksje teologiczne nad katechezą w świetle dokumentu „Ewangelizacja i sakramenty”. Kat 18:1974 nr 4 s. 157-163.

Majewski M. Sesja naukowa poświęcona religioznawstwu. „Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski” 19:1986 nr 26/86/730 s. 18-21.

Majewski M. Słowo wstępne. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1990 s. 5-6.

Majewski M. Spotkania katechezy z teologią. Kraków 1998.

Majewski M. Symbole w katechezie. Skrypt dla studentów. Lublin 1992.

Majewski M. Synodalna nadzieja katechezy dorosłych. „Nostra” 34:1979 nr 188 s. 25-27.

Majewski M. Synodalne określenia katechezy i ich wyjaśnienie. Kat 23:1979 nr 1 s. 12-15.

Majewski M. Szanse katechezy dorosłych. „Gość Niedzielny” 55:1978 nr 34 s. 5.

Majewski M. Szkoła podmiotem uczenia religii. W: Katechizacja w szkole. Red. M. Majewski. Lublin 1992 s. 45-55.

Majewski M. Szkoła współczesna. W: Katechizacja w szkole. Red. M. Majewski. Lublin 1992 s. 31-42.

Majewski M. Tajemnica żywotności pedagogicznej Jana Bosko i Janusza Korczaka. W: Wartości pedagogiki Janusza Korczaka. Red. P. Poręba. Lublin 1979 s. 65-82.

Majewski M. Teologia katechezy. Wrocław 1989.

Majewski M. Teoretyczne podstawy i próba redakcji podręcznika do katechizacji młodzieży. RTK 31:1984 s. 158-162.

Majewski M. Tożsamość katechezy integralnej. Kraków 1995.

Majewski M. Udział salezjanów w odnowie katechetycznej w Polsce. „Nostra” 29:1974 nr 6 s. 1-12.

Majewski M. Uwarunkowania wychowawczej skuteczności. W: Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko. Red. M. Majewski. Kraków 1988 s. 108-111.

Majewski M. Wartości antropologiczne i kerygmatyczne we współczesnej katechezie. Kat 19:1975 nr 4 s. 154-158.

Majewski M. Wpływ sekularyzacji na postawę pastoralną Kościoła. „Seminare” 2:1977 s. 33-47.

Majewski M. Wspólnota rodzinna jakiej pragniemy. „Słowo powszechne” 26:1976 nr 271 s. 6-7.

Majewski M. Współczesne kierunki katechetyczne. RTK 18:1971 z. 3 s. 181-196.

Majewski M. Wstęp. W: Postawy katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1996 s. 5-6.

Majewski M. Wychowanie chrześcijańskie albo wychowanie chrześcijan. W:  Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL za roku 1974. Lublin 1978 nr 23 s. 57-62.

Majewski M. Wychowanie domaga się zaufania. Kat 14:1970 nr 4 s. 150-152.

Majewski M. Wymiar egzystencjalny. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków 1991 s. 187-194.

Majewski M. Z problematyki katechetycznej w badaniach Katedry Katechetyki KUL. „Seminare” 4:1979 s. 179-193.

Majewski M. Z systemem prewencyjnym do zadań wychowawczych. W: Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko. Red. M. Majewski. Kraków 1988 s. 143-144.

Majewski M. Zagadnienia metodologiczne katechetyki. Kraków 1988.

Majewski M. Zainteresowanie katechezą rodzinną i próby jej interpretacji. RTK 22:1975 z. 6 s. 39-54.

Majewski M. Nowe ujęcie pedagogiki religijnej. W: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL nr 18 (1 stycznia 1969 – 31 grudnia 1969). Lublin 1970 s. 163-166.