Informacja o rezygnacji z lekcji religii

 

 

W wielu szkołach aktualnie przeprowadzane są zapisy na religię lub etykę od 1 września br. W związku z tym, że niektórzy uczniowie wybierają etykę zamiast religii informujemy, że każdy proboszcz ma prawo wiedzieć o tym którzy jego parafianie zrezygnowali z uczęszczania na lekcje religii. Warto poinformować o tych konsekwencjach dzieci, młodzież i rodziców. W tej sprawie przypominamy oświadczenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


W związku z prośbami od katechetów dotyczącymi prawnych możliwości informowania proboszczów o tym, że jego parafianie zrezygnowali z uczęszczania na lekcje religii, przypominamy oświadczenie wydane w tej sprawie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:Możliwość informowania proboszcza przez katechetę o uczęszczaniu dzieci na religię wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

 

Na jego podstawie Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii wobec osób przynależących do Kościoła oraz między innymi wizytować lekcje religii. Katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. Tym samym katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki.

 

Dlatego przekazywania takich informacji proboszczowi przez katechetę nie można traktować jako „donoszenia” na dzieci. Natomiast w przypadku osób, które nie są członkami Kościoła, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą (o ile są pełnoletni) lub zgodą ich opiekunów prawnych.


Takie stanowisko Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajmował od dawna, a w prostej, przystępnej i zebranej w całość formie prezentuje w opracowanej wspólnie z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski Instrukcji „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”, która jest dostępna na stronie internetowej tutaj GIODO pod linkiem

http://www.giodo.gov.pl/597/j/pl/.