Forum Młodych Pastoralistów - 5 numer czasopisma naukowego doktorantów

 

 

 

 

 

 


Komitet redakcyjny

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (redaktor naczelny)
dr Damian Belina (zastępca redaktora)
mgr lic. Agnieszka Jeziorska (sekretarz)
ks. mgr Michał ZurzyckiRada naukowa

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda; prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. dr hab. Kazimierz Święs; ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Recenzenci

ks. dr hab. Jacek Goleń; ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak; prof. dr hab. Helena Słotwińska;
ks. dr hab. Piotr Goliszek; o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL OFMConv; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Marian Zając


Korekta i redakcja językowa numeru

dr Damian Belina
dr Izabela Piątek-Belina
mgr lic. Agnieszka Jeziorska
mgr Olga Cieniuch
ks. mgr Piotr Rozpędowski 
mgr Franciszek Wróbel
ks. mgr Michał Zurzycki


wersja internetowa czasopisma jest wersją główną
jest dostępna w portalach:
www.katechetyka.eu
http://www.kul.pl/forum-mlodych-pastoralistow,17671.html


Projekt okładki i skład – gregormedia.pl
© Copyright by Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

ISSN 2450-7318
Numer ukazał się 30.12.2017 r.


Wydawca i redakcja
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
Al. Racławickie 14

e-mail: kicinski [at] kul.pl

 

 

Drodzy Czytelnicy
Studenci i doktoranci oraz cała społeczność akademicka KUL bierze czynny udział w dyskusji nad rządowym projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – projekcie dotyczącym skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki; scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawa zwana 2.0 jest nowym wyzwaniem, które ma swoje blaski i cienie, radości i niepokoje. Czekamy również na zapowiadaną nową klasyfikację nauk i ogłoszenie  tzw.  prestiżowych wydawnictw naukowych. To jednak  nie  spowalnia  rozwoju  młodych  pastoralistów,  którzy przygotowali kolejne publikacje naukowe.
Otrzymują  Państwo  piąty  numer  internetowego  czasopisma  doktorantów  Instytutu Teologii  Pastoralnej  i  Katechetyki  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła  II. Czasopismo jest recenzowane i stanowi owoc pierwszych poszukiwań naukowych doktorantów następujących  specjalizacji  naszego  Instytutu:  Duszpasterstwa  rodzin,  Edukacji  medialnej, Katechetyki i Teologii praktycznej oraz szeroko pojętej teologii pastoralnej. Oprócz artykułów naukowych,  recenzowane  są również  sprawozdania  i  recenzje  doktorantów.  Mamy świadomość,  że  wśród  publikacji  są pozycje  merytorycznie  i  metodologicznie  o  wyższym poziomie i tym nieco niższym, niemniej naszym założeniem jest poddanie krytyce pierwszych kroków naukowych doktorantów, po to, aby w przyszłości ich prace doktorskie powstały tylko na poziomie najwyższym.ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Redaktor naczelny FMP i prorektor KUL ds. studenckich