Forum Młodych Pastoralistów - 6 numer czasopisma naukowego doktorantów

 

 

 

 

 

 


Komitet redakcyjny

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (redaktor naczelny)
dr Damian Belina (zastępca redaktora)
mgr lic. Agnieszka Jeziorska (sekretarz)
ks. mgr Michał ZurzyckiRada naukowa

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda; prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. dr hab. Kazimierz Święs; ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Recenzenci

ks. dr hab. Jacek Goleń; ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak; prof. dr hab. Helena Słotwińska;
ks. dr hab. Piotr Goliszek; o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL OFMConv; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Marian Zając


Korekta i redakcja językowa numeru

dr Damian Belina
dr Izabela Piątek-Belina
mgr lic. Agnieszka Jeziorska
mgr Olga Cieniuch
ks. mgr Piotr Rozpędowski 
mgr Franciszek Wróbel
ks. mgr Michał Zurzycki


wersja internetowa czasopisma jest wersją główną
jest dostępna w portalach:
www.katechetyka.eu
http://www.kul.pl/forum-mlodych-pastoralistow,17671.html


Projekt okładki i skład – gregormedia.pl
© Copyright by Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

ISSN 2450-7318
Numer ukazał się 15.06.2018 r.


Wydawca i redakcja
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
Al. Racławickie 14

e-mail: kicinski [at] kul.pl

 

 Drodzy Czytelnicy!
Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) i przy innych okazjach wyraża zapewnienie o podnoszeniu doktoratów. Podkreśla, że Ministerstwo chce „wprowadzić szereg wymogów projakościowych. Mogą być nimi np.: publikacja co najmniej jednego artykułu w recenzowanym czasopiśmie ze zmodyfikowanej listy MNiSW lub książki w wydawnictwach z listy MNiSW; wprowadzenie w ramach szkoły doktorskiej ewaluacji śródokresowej postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (z udziałem recenzentów z innej uczelni), która będzie przepustką do dalszego kształcenia oraz warunkiem uzyskania wyższego stypendium; wprowadzenie większej liczby recenzji (cztery recenzje, w tym co najmniej trzy pozytywne); wprowadzenie wymogu posiadania zewnętrznego certyfikatu z języka obcego na poziomie C1”. Studenci i doktoranci oraz cała społeczność akademicka KUL bierze czynny udział w dyskusji nad rządowym projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – projekcie dotyczącym skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki; scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawa zwana 2.0 jest nowym wyzwaniem, które ma swoje blaski i cienie, radości i niepokoje. W dyskusji bierze czynny udział nasz student i doktorant Tomasz Tokarski, który obecnie jest przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. To jednak nie spowolnia rozwoju młodych pastoralistów w naszej Alma Mater, którzy przygotowali kolejne publikacje naukowe.
Otrzymują Państwo szósty numer internetowego czasopisma doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo jest recenzowane i stanowi owoc pierwszych poszukiwań naukowych doktorantów następujących specjalizacji naszego Instytutu: Duszpasterstwa rodzin, Edukacji medialnej, Katechetyki i Teologii praktycznej oraz szeroko pojętej teologii pastoralnej. Oprócz artykułów naukowych, recenzowane są również sprawozdania i recenzje doktorantów. Mamy świadomość, że wśród publikacji są pozycje merytorycznie i metodologicznie o wyższym poziomie i tym nieco niższym, niemniej naszym założeniem jest poddanie krytyce pierwszych kroków naukowych doktorantów, po to, aby w przyszłości ich prace doktorskie powstały tylko na najwyższym poziomie. Jesteśmy bowiem przekonani, że Wydział Teologii jest najlepszą szkołą doktorską, która działa od 1918 roku, czyli ma 100 lat.

Lublin 15.06.2018 r.
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Redaktor naczelny FMP i prorektor KUL ds. studenckich