Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce

  • Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce
    Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce

Red. M. Zając

Lublin 2009 ss. 206

 

Publikacja pt. Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin 2009 ss. 206, związana jest z cyklicznym wydarzeniem w środowisku akademickim pod nazwą: Duszpasterskie Wykłady Akademickie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbyły się one w dniach 28-29 sierpnia 2008 roku, i stały się okazją do wielostronnego namysłu nad problemami duszpasterskimi, jakie rodzi wzmożona emigracja zarobkowa Polaków. Dwudniowe obrady miały swoje wiodące tematy.

 

W pierwszym dniu zorganizowanym pod hasłem „Współczesna sytuacja emigrantów”, wygłosili swoje wykłady następujący prelegenci: Ks. Stanisław Wilk. Rektor KUL. Słowo wstępne; ks. kard. Józef Glemp. Słowo Prymasa Kardynała Józefa Glempa;  ks. bp prof. Józef Wróbel. Duzspastertwo polonijne w Finlandii; ks. Stanisław Budyn. Problematyka polskojęzycznego duszpasterstwa emigracyjnego w Niemczech; ks. bp dr Ryszard Karpiński. Wskazania pastoralne instrukcji Erga migrantes caritas Christi Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych; ks. Wojciech Sabik. Podstawowe wyzwania dla spowiedników w Polsce; o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Posługa spowiednika wobec emigrantów odwiedzających Polskę.

 

Drugi dzień obrad został poświęcony tematowi „Wyzwania i szanse dla duszpasterstwa emigrantów”. Swoje przedłożenia zaprezentowali: ks. bp dr Zygmunt Zimowski. Nowe perspektywy duszpasterstwa emigracyjnego; ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut. Małżeństwo mieszane w pluralistycznym społeczeństwie. Zagadnienia prawno-duszpasterskie; ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz. Zawarcie małżeństwa z osobą nieochrzczoną; p. dr Julia Gorbaniuk. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej; ks. dr Paweł Mąkosa. Wyzwania dla duszpasterstwa emigrantów polskich w Anglii; ks. dr hab. Andrzej Kiciński. Wyzwania i szanse dla duszpasterstwa emigrantów polskich we Włoszech; ks. Stanisław Budyn. Ważny i potrzebny polsko-niemiecki katechizm inicjacyjny; ks. dr Piotr Goliszek. Wymiar etyczny katechezy w duszpasterstwie emigracyjnym; ks. abp Józef Życiński.  Słowo podsumowania.

 

Celem publikacji jest próba przedstawienia obrazu współczesnego polskiego emigranta, jego mentalności i czynników, które ową mentalność kształtują. Powinna ona uwrażliwić na potrzebę otoczenia emigrantów duszpasterską opieką, aby nie zagubili swojej tożsamości religijnej i wiary w Boga. Utrwalenie w polskich emigrantach autentycznego świadectwa o Chrystusie i Jego zbawczej obecności we wspólnocie Kościoła, to najważniejsza perspektywa dla współczesnego duszpasterstwa emigracyjnego.